Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka...


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest do chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.
Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

W skład naszego zespołu wchodzą:
pedagog-terapeuta
psycholog dziecięcy
terapeuta integracji sensorycznej
oligofrenopedagog
logopeda
fizjoterapeuta

W ramach programu realizujemy:
terapię psychologiczną
terapię logopedyczną
terapię integracji sensorycznej
rehabilitację metodą Bobath i Vojta
Zajęcia prowadzone są w dogodnych lokalizacjach, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?
Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:
1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
3. Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.
4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.
5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.
7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

czytaj więcej...