Terapia logopedyczna dla dorosłych...


1. Terapia afazji – zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowanych udarami, wylewami, urazami czaszki i guzami mózgu.
2. Terapia dysartrii – zaburzenia mowy cechujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy, tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe.
3. Terapia jąkania – zaburzenia płynności spowodowane nieprawidłową koordynacją ruchową, mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych.
Ćwiczenia realizowane w ramach terapii opóźnionego rozwoju mowy mają na celu budowanie w pełni ukształtowanego systemu fonetyczno-fonologicznego oraz naukę prawidłowej wymowy głosek, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów komunikacji językowej.
3. Terapia grupowa dla dzieci przedszkolnych – zajęcia i zabawy, podczas których realizowane są ćwiczenia kształcące wymowę: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, motoryki narządów mowy i artykulacji.

czytaj więcej...