Organizowanie imprez rekreacyjno - turystycznych

Zrealizowaliśmy zadanie publiczne: Organizowanie Imprez Turystyczno -Rekreacyjnych Dla Dzieci z Niepełnosprawnościami z Terenu Powiatu Ostrołęckiego i Ostrowskiego i zostanie sfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Celem nadrzędnym zadania publicznego było wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) w sferze kulturalno - rekreacyjnej oraz w zakresie integracji i kontaktów społecznych.
Odbyły się Imprezy kulturalno - rekreacyjne:
a) 2 imprezy kulturalno - rekreacyjne (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrołęckiego: Teren siedziby Fundacji "Promyk" oraz w Parku Rozrywki Knieja - Ostrołęka, ul. Krańcowa.
b) 2 imprezy kulturalno - rekreacyjne (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrowskiego: Teren Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2 oraz w Gospodarstwie Agroedukacyjnym w Glinie (gmina Małkinia Górna).
Imprezy będą w pełni zaplanowane, począwszy od rezerwacji biletów wstępu poprzez transport, rehabilitację kulturalną, rekreacyjną i społeczną po wyżywienie i transport powrotny.
Grupa docelowa: Adresatem naszego zadania było 40 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat, podzielone na 2 grupy: 4-10 lat oraz 11 - 18 lat) zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na terenie powiatu ostrołęckiego bądź terenie powiatu ostrowskiego z orzeczoną niepełnosprawnością.
Uczestnicy z każdej grup uczestniczyli w 2 imprezach kulturalno - rekreacyjnych: jednej na terenie powiatu ostrołęckiego, drugiej na terenie powiatu ostrowskiego.
Formalne kryteria doboru uczestników zadania publicznego:
a) Oświadczenie o zamieszkaniu uczestnika zadania publicznego na terenie woj. mazowieckiego, powiat: ostrołęcki lub ostrowski; (w przypadku uczestników zadania - niepełnoletnich dzieci będą honorowane oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka na terenie woj. mazowieckiego, powiat: ostrołęcki lub ostrowski).
b) Przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności.
Każde dziecko niezależne od wieku musiało uczestniczyć w imprezach pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego.
Beneficjentami ostatecznymi zadania publicznego były jedynie osoby niepełnosprawne, które na dzień rozpoczęcia realizacji zadania nie były:
a) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
b) pracownikami zakładów aktywności zawodowej
Dodatkowo pod uwagę była brana kolejność zgłoszeń.
Wstępne terminy imprez kulturalno - turystycznych: sierpień - wrzesień 2015r.

Udział w projekcie był dobrowolny, za zajęcia i wycieczki nie były pobierane opłaty.