Badabada...

„BADABADA" – PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU to ogólnopolska inicjatywa Fundacji SYNAPSIS. Dzięki Programowi u wielu dzieci zaburzenia ze spektrum autyzmu były rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas. Od rozpoznania typowych i nietypowych objawów autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Wczesna diagnoza to szansa na samodzielność.
Celem Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ASD lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się. Oczekiwanym rezultatem będzie zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń. W jego efekcie każde dziecko, którego rodzice będą tego chcieli, będzie mogło być od 1 r.ż. objęte oceną ryzyka ASD, badaniami przesiewowymi, a w razie potrzeby specjalistyczną diagnostyką.