"Wychowanie dzieci przez czytanie w Mojej Małej Ojczyźnie."
Program "Tu mieszkam, tu zmieniam."

Główny cel projektu:                                             
Rozbudzanie zainteresowań edukacją regionalną, budowanie mocnej więzi z najbliższym otoczeniem, inspirowanie w niezauważalny dla dziecka sposób nauki czytania, bezinteresowna chęć udziału dzieci w sytuacjach edukacyjnych, sprzyjających nabywaniu umiejętności czytania, angażowanie spotkań z rodzicami, specjalistami oraz ekspertami i twórcami ludowymi.
Uzasadnienie projektu:
W związku ze zgłoszeniami rodziców, pedagogów oraz nauczycieli wskazujących na trudności w czytaniu Fundacja PROMYK proponuje cykl spotkań w ramach projektu, w celu zniwelowania stresu małych dzieci rozpoczynających edukację w szkolną. Dla uatrakcyjnienia działań edukacyjnych pragniemy połączyć to co najbliższe jest dziecku - czyli najbliższą okolicę, region, w którym mieszka z nauką czytania.
Projektem objęte będą dzieci z lokalnego środowiska, u których występują trudności w czytaniu.
Zamierzona działalność edukacyjna przebiegać będzie w przyjaznym znanym dla dziecka otoczeniu w gronie bliskich osób. Aby czytanie dla dzieci było zabawą, przyjemnością i też nauką wykorzystany zostanie sojusz metod wspierający ten proces.
Zaplanowane są cykliczne spotkania dzieci, rodziców i zaproszonych gości według następujących etapów:
1. Przygotowanie do czytania, zainteresowanie dzieci czytaniem (czytanie tekstów literackich przez rodziców, twórców ludowych i pisarzy).
2. Właściwy etap czytania - spotkania dzieci ze specjalistami, nauka czytania.
3. Prezentacja umiejętności czytelniczych przez dzieci.
4. Wycieczki do miejsc kultywujących region kurpiowski.
Udział dzieci w tych działaniach zniweluje napotkane trudności oraz wzmocni poczucie własnej wartości i więzi z miejscem zamieszkania i najbliższym regionem.

Realizowaliśmy program "Badabada"...                       

„BADABADA" – PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU to ogólnopolska inicjatywa Fundacji SYNAPSIS. Dzięki Programowi u wielu dzieci zaburzenia ze spektrum autyzmu będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas. Od rozpoznania typowych i nietypowych objawów autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Wczesna diagnoza to szansa na samodzielność.
Celem Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ASD lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się. Oczekiwanym rezultatem będzie zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń. W jego efekcie każde dziecko, którego rodzice będą tego chcieli, będzie mogło być od 1 r.ż. objęte oceną ryzyka ASD, badaniami przesiewowymi, a w razie potrzeby specjalistyczną diagnostyką.

W okresie od II 2016 do XI 2016r realizowaliśmy program "Grupowe zajęcia usprawniające i wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach".

Krótka charakterystyka zadania:
Zadanie publiczne obejmuje zorganizowanie dwóch imprez turystyczno - rekreacyjnych dla 40 osób (dzieci i młodzieży) niepełnosprawnych z terenu dwóch powiatów wraz z ich opiekunami.
Beneficjentami zadania jest 40 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież): mieszkańców 2 powiatów woj. mazowieckiego, tj. ostrołęckiego i ostrowskiego.
Celem nadrzędnym zadania publicznego jest wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) w sferze kulturalno – rekreacyjnej oraz w zakresie integracji i kontaktów społecznych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 4 jednodniowych imprez kulturalno – rekreacyjnych i uczestnictwo w nich 40 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież) w czterech imprezach kulturalno – rekreacyjnych, dwie na terenie powiatu ostrołęckiego oraz dwie na terenie powiatu ostrowskiego. Każdy z 40 uczestników zadania publicznego będzie uczestniczył w 2 imprezach kulturalno - rekreacyjnych, jednej na terenie powiatu ostrołęckiego, drugiej na terenie powiatu ostrowskiego.

Imprezy kulturalno – rekreacyjne odbędą się:
a) 2 imprezy (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrołęckiego: Teren siedziby Fundacji „Promyk” oraz w Parku Rozrywki Knieja – Ostrołęka, ul. Krańcowa.
b) 2 imprezy (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrowskiego: Teren Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2 oraz w Gospodarstwie Agroedukacyjnym w Glinie (gmina Małkinia Górna).
Imprezy będą w pełni zaplanowane, począwszy od rezerwacji biletów wstępu poprzez transport, rehabilitację kulturalną, rekreacyjną i społeczną po wyżywienie i transport powrotny.