Diagnoza dziecka testem PEP-R...


DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECKA TESTEM PEP-R.
To oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

ZALETY PEP-R JAKO METODY OCENY ROZWOJU DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU:
zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy, przeprowadzamy go w sposób elastyczny, co pozwala dostosować test do specyficznych zachowań dziecka, zadania nie są ograniczone czasowo, materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami, zawiera dużą skalę poziomów rozwoju, składniki językowe testu są oddzielone od sprawnościowych.

Test składa się z następujących skal:
A. Skala Rozwoju (131 zadań testowych), która podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach mamy możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby, takich jak na przykład dysharmonia. Rodzaje ocenianych sfer:
1. Naśladowanie
2. Percepcja (postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny)
3. Motoryka mała
4. Motoryka duża
5. Koordynacja wzrokowo - ruchowa
6. Czynności poznawcze
7. Komunikacja, mowa czynna
B. Skala Zachowań, która ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, charakterystycznych np. dla autyzmu. Podzielona jest na cztery części:
1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne.
2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami.
3. Reakcje na bodźce
4. Mowa
Skala zachowań pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy funkcjonalnej. Zebrane w podskalach zadania pozwalają różnicować między zachowaniami rozwojowymi a patologicznymi. Mają one na celu uwidocznienie nieprawidłowości w takich obszarach jak kontakt wzrokowy, niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, nietypowego używania słów, reakcji na wzmocnienia płynące ze środowiska.

czytaj więcej...