Aktywny Trening Słuchowy...

czytaj więcej... kwestionariusz dla dziecka

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest metodą dedykowaną dla osób z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r. ż.
Mogą w nim uczestniczyć również dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ATS jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii, która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z profili klinicznych APD. Dlatego też rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego profilu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.
Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.
Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Trwa od 12 do 24 tygodni.
Aktywny Trening Słuchowy poprawia zdolności dziecka w:
- rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
- poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np. poprawia umiejętność słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy, poprawia umiejętność jednoczesnego słuchania nauczyciela i robienie notatek,
- wydłuża pamięć słuchową,
- poprawia różnicowanie dźwięków mowy.
W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.
Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu ATS obejmują:
- poprawę pewności siebie,
- wzrost samooceny,
- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań,
- poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, autyzmem.
Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:
· dzieci w wieku przedszkolnym,
· młodszym szkolnym,
· szkolnym i młodzieży.
Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow ATS zawiera:
1. TRW - Test reakcji wzrokowej.
2. TRS - Test reakcji słuchowej.
3. ASPN-S - adaptacyjny test rozumienia słów w szumie.
4. ASPN-Z - adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie.
5.DDT test rozdzielnouszny cyfrowy.
6. FPT - test sekwencji częstotliwości.
7.AGDT - adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego.
8. ADLF - adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków.
Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni program terapii odpowiadający potrzebom dziecka .
Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne zaburzeń słuchu (za Senderski 2009):
1. Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym.
2. Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie.
3. Zaburzenia integracji.
Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit)– są to zaburzenia funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku.
Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:
· trudności w czytaniu i pisaniu,
· często współwystępujące wady wymowy,
· obserwuje się ubogi słownik,
· niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach oceniających intelektualne funkcjonowanie dziecka.
Zaburzenia uwagi słuchowej (ang.Auditory Attention Deficit) - cechami charakterystycznymi  tej grupy to:
· źle funkcjonująca krótkotrwała pamięć słuchowa,
· trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób,
· zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność.
Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki. Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit). Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:
· rozumienie ze słuchu,
· jednoczenie słuchanie nauczyciela i robienie notatek,
· rysowanie, pisanie, czytanie,
· wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.